TIL VA MADANIYATNING OʻZARO TA’SIRI NAZARIYASI HAMDA UNING YONDASHUVLARI

Authors

  • Nodira Urinova

Keywords:

Til, madaniyat, konsept, nazariya, birliklar, yondashuv, ilmiy qarashlar, tamoyillar.

Abstract

Madaniyat, xalq tafakkuri, uning olamni idrok etishidagi oʻziga xos jihatlarning tilda aks etishini oʻrganishlingvokulturologiyaning asosiy maqsadidir. Mazkur sohaning obyekti til va madaniyat, predmeti esa oʻzida madaniy semantikani namoyon etuvchi til birliklari hisoblanadi. Maqolada til va madaniyatning o‘zaro bog‘liqliklari haqida so‘z yuritilgan.

References

Nodira, U. (2023). Theory of Cognitive Linguistics. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(4), 147-148.

Nodira, U. (2023). Theory of Cognitive Linguistics. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(4), 147-148.

Nodira, U. (2022). The Importance of Modern Methodology in the Educational System. Miasto Przyszłości, 29, 98-99.

Nodira, U. (2022). THE IMPACT OF MODERN METHODS ON THE DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL SYSTEM. Gospodarka i Innowacje., 29, 362-363.

Odiljonovich, T. Q. (2023). Theoretical Principles of Seeded Cotton Drying. Miasto Przyszłości, 32, 168-173.

Sotvaldiyeva, X. M., & Toshmirzayeva, D. O. (2023). TILSHUNOSLIKDA KONSEPT TUSHUNCHASINING MOHIYATI HAMDA NAZARIYALARI. GOLDEN BRAIN, 1(4), 180-183.

Sotvaldieva, K., & Toshmirzayeva, D. (2022). COGNITIVE STUDY OF “HAPPINESS” METAPHORS IN ENGLISH AND UZBEK IDIOMS. Science and innovation, 1(B6), 914-919.

Published

2023-05-01