ASHTARXONIYLARNING BOSHQARUV TIZIMI

Main Article Content

Jahongir Nematjon o’gli Xakimov

Abstract

Ushbu tezisda Ashtarxoniylar davridagi boshqaruv tizimidagi amalga oshirilgan ishlar keltirilgan. Unda davlat boshqaruvi ikki bosqichli bо‘lib, markaziy va mahalliy  boshqaruv tizimiga ega ekanligi keltirib o’tilgan.

Article Details

Section
Articles

References

Karimov I.A. “O‘zbekiston XXI asr bo‘sag‘asida, xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari” T., O‘zbekiston, 1997. B.

Amir Said Olimxon Buxoro xonligining hasrati tarixi. T. Fan, 1991;

Abduraimov M.A. Buxoro xonligida agrar munosabatlar tarixidan lavhalar. T. Fan, 1968;

Sa’dullayev A. va boshqalar. O‘zbekiston tarixi; davlat va jamiyat taraqqiyoti. T. Akademiya 2000;

O‘zbekiston Respublikasi Ensiklopediyasi. T. 1997;