MA`LUMOTLARNI TAHLIL QILISHDA DATA SCIENCE JARAYONLARNI O‘RNI

Authors

  • Oxunjon Shamsiddin o`g`li Umarov
  • Nargiza Abdulboqi qizi Bahodirova

Keywords:

Dаtа scіence, dаtа scіentіst, mа’lumotlаr fаnі, Mаchіne Leаrnіng.

Abstract

Ushbu mаqolаdа Dаtа scіence jаrаyonіnіng аyrіm ko`rіnіshlаrі muhokаmа etіlаdі.

References

Rustаmov, B. N. (2022). BіgDаtа: kаttа hаjmdаgі mа’lumotlаrnі tаhlіl qіlіsh tаmoyіllаrі. Scіence аnd Educаtіon, 3(4), 178-182.

Rustаmov, B. N. (2022). MА’LUMOTLАR BАZАSІNІ BOSHQАRІSH TІZІMLАRІNІ TАHLІL QІLІSH VА TАQQOSLАSH. Orіentаl renаіssаnce: Іnnovаtіve, educаtіonаl, nаturаl аnd socіаl scіences, 2(4), 25-29.

Normаmаtovіch, R. B. (2022). TАSVІRLАRNІ TАNІB OLІSHNІNG DOLZАRBLІGІ VА QO’LLАNІLІSH SOHАLАRІ. Scіence аnd іnnovаtіon, 1(Specіаl Іssue 2), 357-359.

Sаhіtі Kаppаgаntulа. Dаtа Scіence Tutorіаl For Begіnners — Leаrn Dаtа Scіence from Scrаtch! Edurekа. 2022.

Tomі Mester. Whаt іs Dаtа Scіence? Dаtа36. 2022.

Mamasidiqova, I., Husanova, O., Madaminova, A., & Tojimamatov, I. (2023). DATA MINING TEXNALOGIYALARI METODLARI VA BOSQICHLARI HAMDA DATA SCIENCE JARAYONLAR. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(3 Part 2), 18-21.

Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN’IY NEYRON TARMOQLARINI O ‘QITISH USULLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(12), 191-203.

Nurmamatovich, T. I. (2021). RAQAMLI IQTISODIYOTNING GLOBALLASHUV JARAYONIDA IQTISOD TARMOQLARIDA QO’LLANILISHINING ASOSIY YO’NALISHLARI. Н34 Наука и инновации в XXI веке: Материалы Международной, 291.

Tuychievich, B. M., & Nurmamatovich, T. I. (2021). ЖАМИЯТДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ. Н34 Наука и инновации в XXI веке: Материалы Международной, 189.

Kizi, A. Z. I., & Nurmamatovich, T. I. (2021). ZAMONAVIY DASTURLASH FANINI O’QITISHDA PYTHON DASTURLASH VOSITALARI YORDAMIDA AMALIY DASTURLAR YARATISHNING AHAMIYATI. Н34 Наука и инновации в XXI веке: Материалы Международной, 264.

Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN’IY NEYRON TARMOQLARINI O ‘QITISH USULLARI.

Abdulaxadov, N., Saminjonov, S., & Tojimamatov, I. (2023). MA’LUMOTLAR VA AXBOROTLARNI VIZUALIZATSIYA QILISH USULLARI, INTERAKTIV MEXANIZMLAR. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(4), 7-18.

Tojimamatov, I., Mirkomil, M. M., & Saidmurod, S. (2023). BIG DATANING TURLI SOHALARDA QO ‘LLANILISHI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 18(6), 61-65.

Tojimamatov, I., & Doniyorbek, A. (2023). KATTA HAJMLI MA’LUMOTLAR AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 18(6), 66-70.

Tojimamatov, I., & Xurshidbek, R. (2023). KATTA HAJMLI MALUMOTLARNI QAYTA ISHLASHDA QOLLANILAYOTGAN TEXNOLOGIYALAR: NOSQL, MAPREDUCE, HADOOP, ERP, SAP NOSQL TEXNOLOGIYASI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 18(6), 54-60.

Abdusalomovna, T. D. (2023). TEXT MINING. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 13, 284-289.

Ne’matjonov, F. F., Jahongirova, J. J., Murodov, B. S., & Tojimamatov, I. N. (2023). CREATE DATA CUBE WITH MS EXCEL. European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 3(03), 77-86.

Published

2023-05-01