IDIOSTIL VA UNING LINGVOPOETIK O'ZIGA XOSLIGI

Main Article Content

Dilafruzbonu Ergasheva

Abstract

Ushbu maqolada bugungi o’zbek tilshunosligida idiostil va lingvopoetika tushunchalarining qanday kirib kelganligi va ularning adabiy olamda tutgan o’rnii xususida so’z boradi. Shuningdek, maqolada o’zbek va jahon adabiyotshunosligida idiostil va lingvopoetikaga berilgan baho va mazkur hodisaga turlicha yondashuvlar hamda qilingan ilmiy ishlar haqida fikr yuritiladi.

Article Details

Section
Articles

References

A. Platonov. “Baxtli Moskva” asari

Galperin I.R. Ingliz tili stilistikasi. M.: Oliy maktab, 1981.- 334 b.

Turniyozov N. Matn lingvistikasi (ma’ruzalar matni). -Samarqand, 2004

Yo’ldashev M.Badiiy matnning lingvopoetik tadqiqi.Filol.fan.dokt...dis.- Toshkent, 2009.3

Источник материала: https://buhconsul.ru/uz/sovremennye-problemy-nauki-i-obrazovaniya-idiostil-individualnyi/