ZAMONAVIY TARAQQIYOTDA ILM-FAN VA MADANIYATNING O‘RNI https://academics.uz/index.php/Konferensiya en-US Mon, 05 Feb 2024 00:00:00 +0300 OJS 3.3.0.10 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 KOREYS TILIDAGI MAQOLLARDA “HASAD” KONSPETI QO‘LLANILGAN METAFORIK IBORALARNING TADQIQI https://academics.uz/index.php/Konferensiya/article/view/2904 <p>Ushbu maqolada, ayollar rashki “hasad” konspeti, metaforik&nbsp; iboralar hamda, ayollarning rashki erkaklarga nisbtan ko‘proq ekanligi, hasadni masofaga taqqoslanishi va&nbsp; insonning tana a’zolariga nisabatan qiyoslanishi haqida misollar orqali yoritilgan.</p> Ozoda Sa’dullayeva Copyright (c) 2024 https://academics.uz/index.php/Konferensiya/article/view/2904 Thu, 08 Feb 2024 00:00:00 +0300 КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА И СОВРЕМЕННОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ https://academics.uz/index.php/Konferensiya/article/view/2921 <p>В рамках современной антропоцентрической парадигмы назрела необходимость посмотреть на язык с точки зрения его участия в познавательной деятельности человека. Язык&nbsp;—&nbsp;это не только средство передачи мысли, а также знания о мире, о социальном контексте, знания о принципах речевого общения, об адресате, фоновые знания и т.д. В данной статье рассматривается вопрос о когнитивной лингвистике, о парадигме научного знания и о главных проблемах когнитивной лингвистики на сегодняшний день.</p> Шахноза Нумановна Саминжонова Copyright (c) 2024 https://academics.uz/index.php/Konferensiya/article/view/2921 Thu, 01 Feb 2024 00:00:00 +0300 УМАР ХАЙЁМ БУЮК МУТАСАВВИФ ШОИР, ФАЙЛАСУФ ОЛИМ https://academics.uz/index.php/Konferensiya/article/view/2923 <p>Таниқли қомусий олим, мутафаккир, шоир Умар Хайём ўзининг ноёб ижоди туфайли нафақат Ислом оламининг, балки бутун жаҳон цивилизациясининг ривожланишига катта таъсир кўрсатган, Шарқ Ренессансининг асл дурдоналаридан бирига айланган.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Мазкур мақола&nbsp; Умар Хайём ҳаёти ва ижодий меросини,&nbsp; илмий-маърифий, ахлоқий ҳамда инсоннинг маънавий камолоти ҳақидаги&nbsp; қарашларининг таҳлилига бағишланган.</p> Дилдор Акмаловна Пўлатова Copyright (c) 2024 https://academics.uz/index.php/Konferensiya/article/view/2923 Sat, 03 Feb 2024 00:00:00 +0300 KRISHAN CHANDARNING “DADAR KO‘PRIGIDAGI BOLALAR” QISSASIDA BOLALAR NUTQI https://academics.uz/index.php/Konferensiya/article/view/2926 <p>Maqolaning asosiy maqsadi bolalar personaji nutqining ifodalanishini yoritish. Mazkur ilmiy maqola mashhur hind yozuvchisi Krishan Chandarning “Dadar ko‘prigidagi bolalar” hikoyasining o‘zbekcha tarjimasidagi personaj nutqi-ning o‘ziga xos ifodalanish xususiyatlarini tadqiq etish masalalariga bag‘ishlanadi.</p> <p>Ta’kidlash joizki, shu paytgacha hind yozuvchisi Krishan Chandar hikoyalari-ning tarjimalariga e’tibor berilgan edi. Binobarin, mazkur maqolada tadqiqotchi to-monidan yozuvchi qalamiga mansub “Dadar ko‘prigidagi bolalar” qissasidagi per-sonaj nutqining ifodalanishi ham atroflicha ochib berilgan.</p> <p>Maqolada bolalar nutqi tahlil qilinib, fikrlar bildirilgan va tasdiqlangan.</p> Gulnoza Karimbek qizi Nazrullayeva Copyright (c) 2024 https://academics.uz/index.php/Konferensiya/article/view/2926 Sat, 03 Feb 2024 00:00:00 +0300 RIGHTS AND OBLIGATIONS OF TAX CONSULTANT https://academics.uz/index.php/Konferensiya/article/view/2930 <p>Currently, a comprehensive state policy is being implemented aimed at creating a positive attitude towards taxpayers and tax authorities, raising a law-abiding taxpayer, building a reputation for responsible taxpayers and public opinion about persons who regularly violate tax laws, occupies a special place.</p> Avazbek Alisher ugli Yuldoshbekov Copyright (c) 2024 https://academics.uz/index.php/Konferensiya/article/view/2930 Sat, 03 Feb 2024 00:00:00 +0300 O'XSHATISHLLARNI VUJUDGA KELTIRUVCHI GRAMMATIK VOSITALARNI TARJIMADA IFODALANISHI https://academics.uz/index.php/Konferensiya/article/view/2933 <p>Har bir milliy tilda badiiy nutqning hissiy-ta’sirchanligi va obrazliligini yuzaga keltiruvchi shunday barqaror so'z birikmalari tez-tez uchrab turadiki, ularning paydo bo'lishi xalqlarning tabiat va jamiyatdagi narsa va voqea-hodisalarga nisbatan qarashlari, munosabatlari bilan mustahkam bog'liqdir: odamlar narsa va hodisalar dunyosiga nisbatan o'z munosabatlarini obrazli, hissiy-ta'sirchan, hayajonli tarzda ifoda etish maqsadida turli-tuman muqoyasaga asoslangan lisoniy vositalardan foydalanadilar. Tasvirlanayotgan shaxs, narsa, hislat-xususiyat, voqea hodisa va tabiat manzaralari ko'pincha mubog'ali tarzda kitobxonga yaxshi tanish obrazlar bilan muqoyasa qilinadi. Natijada tasvir yanada oydinlashadi, ifodaning obrazliligi oshadi, yuqori ta'sirchanlik va hissiy tuyg'u yuzaga keladi.</p> Olmosxon Erkaboyevna Niyozova Copyright (c) 2024 https://academics.uz/index.php/Konferensiya/article/view/2933 Sat, 03 Feb 2024 00:00:00 +0300 ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА МАЪНАВИЯТНИНГ ЎРНИ https://academics.uz/index.php/Konferensiya/article/view/2941 <p>ушбу мақолада Янги Ўзбекистонда маънавиятнинг роли ва аҳамиятини илмий назарий асосда ёритиб берилган. Бугунги глобаллашган замонавий дунёда маънавиятга эътиборнинг ортиши ва уни ривожлантиришнинг аҳамияти ва роли очиб берилган. Маънавиятнинг мафкуравий курашлар даврида ёшларнинг турли ҳил ёт ва зарарли ғоялардан ҳимоя қилишдаги ўрни ва таҳлили берилган.</p> Н.У. Жамалова, М.Р. Абдукаримова Copyright (c) 2024 https://academics.uz/index.php/Konferensiya/article/view/2941 Sat, 03 Feb 2024 00:00:00 +0300 INGLIZ VA O`ZBEK TILI QO`SHMA GAPLARINING AYRIM JIHATLARI https://academics.uz/index.php/Konferensiya/article/view/2942 <p>Ma’lumki, keyingi yillardagi jahon tilshunosligi tilning mazmun tomonini aktiv o‘rganishning kuchayishi bilan xarakterlanadi. Aslida tilni bunday o‘rganish tilshunoslikda juda ilgari, qadimgi davrdayoq boshlangan, lekin unda asosan, so‘zning ma’nosini o‘rganish bilangina (leksikografiya) chegaralanilgan. Bevosita gapning mazmuniy jihatlarini o‘rganish nisbatan keyingi paytlarga to‘g‘ri keladi.</p> O'g'iloy Qurbonova Copyright (c) 2024 https://academics.uz/index.php/Konferensiya/article/view/2942 Thu, 01 Feb 2024 00:00:00 +0300 АХБОРОТ ХУРУЖЛАРИ ВА УНИНГ МИЛЛИЙЛИККА ТАЪСИРИ https://academics.uz/index.php/Konferensiya/article/view/2946 <p>ушбу мақолада бугунги ривожланган ахборот технологиялари даврида ёшларнинг миллий ўзлигини англаши, ахборот хуружларига қарши тура оладиган замонавий етук маънавиятли кадрларни тайёрлаш давлат дастуридаги устувор вазифалардан эканлиги ёритиб берилган. Ахборот хуружлари даврида ёшларнинг миллий онги ва маънавиятини юксалтиришнинг замонавий йўллари ва усуллари кўрсатиб берилган.</p> Н.У. Жамалова, М.Н. Комилова Copyright (c) 2024 https://academics.uz/index.php/Konferensiya/article/view/2946 Sat, 03 Feb 2024 00:00:00 +0300 PORSHENLI ICHKI YONUV DVIGATELLARNI YARATISH TARIXIDAN QISQACHA MA’LUMOT. https://academics.uz/index.php/Konferensiya/article/view/2966 <p>Ichki yonuv dvigateli deganda yonilg’ini yoqish hisobiga mexanik energiya hosil qilishga mo’ljallangan issiqlik mashinasi tushuniladi. Bunda yonilg’ining yonishida issiqlik ajralib chiqishga olib keluvchi kimyoviy reaktsiyalar va ajralgan issiqlikning mexanik ishga aylanishi silindr deb atalgan ish organiga amalga oshiriladi. Silindrning ichida porshen harakatlanadi, shu sababli ichki yonuv dvigatellari porshenli dvigatellar deb ataladi.</p> Umid Fozelovich Qahhorov , Elyor Baxiyorivich Temerov Copyright (c) 2024 https://academics.uz/index.php/Konferensiya/article/view/2966 Sat, 03 Feb 2024 00:00:00 +0300 L.TOLSTOYNING SHARQ BILAN ADABIY ALOQALARI. https://academics.uz/index.php/Konferensiya/article/view/2967 <p>Maqola buyuk rus yozuvchisi Lev Tolstoy ijodiga Sharq adabiy anʼanalarining taʼsirini oʻrganishga bagʻishlangan. Maqolada rus adabiyoti va Sharq an'analari o'rtasidagi madaniy muloqotga yordam beradigan adabiy aloqalarning umumiy ko'rinishi.</p> Dilfuza O‘ktamovna Xusenova Copyright (c) 2024 https://academics.uz/index.php/Konferensiya/article/view/2967 Sat, 10 Feb 2024 00:00:00 +0300 ANNA SEGERS SAN'AT USLINING XARAKTERLI XUSUSIYATLARI https://academics.uz/index.php/Konferensiya/article/view/2968 <p>Maqola muallifi A. Zegersning “O‘lik qizlar yurishi” hikoyasini uning tuzilishining badiiy o‘ziga xosligini aniqlash maqsadida tahlil qiladi. Ushbu hikoyaning o'ziga xos xususiyati retrospektsiya texnikasidan foydalanish - o'tmishga qaytish, o'tgan voqealarni ma'lum bir vaqt ketma-ketligida aqliy tartibga solish. "O'lik qizlarning yurishi" hikoyasida retrospektiv diqqat esdalik shaklida ifodalangan.</p> Shoira Kosimovna Xoshimova , Azizxo'ja Abbosov Copyright (c) 2024 https://academics.uz/index.php/Konferensiya/article/view/2968 Mon, 05 Feb 2024 00:00:00 +0300 THE ROLE OF INVESTMENT AND MODERNIZATION IN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF UZBEKISTAN https://academics.uz/index.php/Konferensiya/article/view/2969 <p>This article provides an analysis of the role of investment and modernization in the economy, its importance. The level of development of any country, that is, the development and growth of the economy, largely depends on the investment process in the country. Technical and economic modernization and, if necessary, radical renewal of the economy, development of priority sectors of the economy, increasing the number of competitive goods and services that meet the requirements of a market economy,meeting the requirements of foreign and domestic markets and creating new ones is one of the functions.</p> Saodat Arislanovna Yuldasheva, Azizbek Akbarovich Sobirov, Diyorbek O‘ktamovich To‘rayev Copyright (c) 2024 https://academics.uz/index.php/Konferensiya/article/view/2969 Fri, 02 Feb 2024 00:00:00 +0300