UMUMTА’LIM MUАSSАSАLАRIDА TА’LIM SIFАTINI TАKOMILLАSHTIRISHNING PЕDАGOGIK-PSIХOLOGIK MЕХАNIZMLАRI

Main Article Content

Farxod Kuvandikovich Razakov

Abstract

o‘qitish vа tаrbiyаlаsh jаrаyoni turli tаriхiy dаvrlаrdа vаqt hаmdа ijtimoiy munosаbаtlаr dаrаjаsigа mos tаrzdа turli shаkl o‘zgаrishlаrigа uсhrаgаn, biroq tа’limni tаkomillаshtirish yo‘llаri hаqidаgi mаsаlа hаmmа vаqt dolzаrb bo‘lib qolаvеrgаn ushbu maqolada ko’rsatib o’tilgan.

Article Details

Section
Articles

References

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 27 iyuldagi «Oliy ma’lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish choratadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-3151-son qarori /O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 30-son, 729-modda; Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 25.05.2018 y., 06/18/5447/1269-son.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi PF-4947-sonli Farmoni /O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 6-son, 70-modda, 20-son, 354-modda, 23-son, 448-modda, 37-son, 982-modda.

Миславский Ю.А. Саморегуляция и активность личности в юношеском возрасте. М., 1991.– С.78

Maслова JI.Д. Учитель как личность и профессионал /Л.М. Митина. М., 1994. - 118 с.

Митина Л. М. Психология профессионального развития учителя М.: МПСИ, «Флинта», 1998. – 226 с.

Maнн Р. Учитель как личность и профессионал (психологические проблемы). - М.: «Дело», 1994. - 216 с.

Karimova, G. M. (2021). Some comments on complete grammar. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(11), 200-203.

Mamatkadirovna, K. G., & Bahodirovna, N. S. The Principles of Determining the Mechanisms of Intertextuality of a Literary Text. International Journal on Integrated Education, 4(1), 194-196.

Karimova Gulshod Mamatkadyrovna. (2022). The Role of Cholpon in Raising Uzbek Spirituality. Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 15, 18–21.

Mamatkadirovna, K. G. (2022). Innovative Educational Technologies in the Educational Process. Eurasian Research Bulletin, 15, 108-110.